REGULAMIN KONKURSU


konkurs z nagrodami

 

Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové soutěže „Soutěž Správy KRNAP o hodnotné ceny“ (dále jen „soutěž“).

1. Pořadatel soutěže

Správa KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ: 00088455

2. Termín konání soutěže

Soutěž bude probíhat v termínu od 1. 6. 2019 od 00:01 do 28. 7. 2019 do 23:59.

3. Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“), která splní podmínky této soutěže. Osoby mladší 18 let musí mít k účasti v soutěži souhlas zákonného zástupce.

4. Princip soutěže

Soutěž bude mít 8 soutěžních kol, které budou výlučně probíhat na instagramovém profilu Pořadatele Lovci odpadků Krkonoše.

Na instagramovém profilu Pořadatele bude každých 7 dnů nasdílena fotka výherce, kteří se do soutěže zapojili fotkou označenou hashtagem #lovciodpadkukrkonose. Výherce vybere porota složená z týmu Správy KRNAP.

Harmonogram soutěže a jejího tématu:

Soutěž bude probíhat v termínu od 1. 6. 2019 od 00:01 do 28. 7. 2019 do 23:59.

Soutěžní kola:

  • 1. kolo: 1.–9. 6. 2019

  • 2. kolo: 10.–16. 6. 2019

  • 3. kolo: 17.–23. 6. 2019

  • 4. kolo: 24.–30. 6. 2019

  • 5. kolo: 1.–7. 7. 2019

  • 6. kolo: 8. 7.–14. 7. 2019

  • 7. kolo: 15.–21. 7. 2019

  • 8. kolo: 22.–28. 7. 2019

Soutěžící je oprávněn se zúčastnit soutěže s neomezeným počtem soutěžních příspěvků zveřejněných po celou dobu konání probíhající soutěže.

Tato soutěž není sponzorována, spravována nebo přidružena k elektronické sociální síti Instagram. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje soutěžící Instagramu. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musejí být směřovány Pořadateli, nikoliv Instagramu. Účastí v soutěži výherci souhlasí se sdílením fotek na instagramovém profilu Pořadatele.

5. Výhry v soutěži

Výhrou v soutěži se rozumí věcné dary v podobě obrazové publikace o Krkonoších a trička, které budou výherci odeslány poštou na jím uvedenou poštovní adresu. 

Soutěžící si nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude poskytnuta. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhru není možné vymáhat soudní cestou.

6. Vyloučení ze soutěže

Ze soutěže jsou vyloučeni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví pravidlům soutěže.

Automaticky jsou ze soutěže vyloučeni všichni účastníci, u kterých Pořadatel nabude podezření na nekalé herní taktiky.

Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi Pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky.

7. Vyhlášení výherců a předání výher

Vyhlášení výherců proběhne vždy do 5 dní po skončení jednoho soutěžního kola.

Výherci soutěže budou vyhlášeni vždy po ukončení jednoho soutěžícího kola na stránce https://www.instagram.com/lovciodpadkukrkonose/

Pořadatel kontaktuje profil výherce pomocí zprávy na Instagramu, a to nejpozději do 5 pracovních dní od jeho vyhlášení a požádá výherce o podrobnější informace sloužící k předání výhry. Neodpoví-li výherce na pořadatelem zaslanou zprávu o výhře nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne odeslání zprávy o výhře Pořadatelem, výherce ztrácí nárok na výhru a ta nebude zařazena zpět do soutěže.

8. Práva a povinnosti

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly; dále má právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit a to tak, že změnu/ukončení vyhlásí na Instagramu Lovci odpadků Krkonoše.

Žádnou z výher či účasti v soutěži není možné vymáhat soudní cestou.

Pořadatel nenese zodpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou v souvislosti s užíváním výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výhercům nevzniká právo výhru reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

9. Zpracování osobních údajů

Účastí v soutěži uděluje soutěžící Pořadateli souhlas, aby při organizaci soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu vyžádaném v rámci účasti - zejména jméno, příjmení, kontaktní adresa na Instagramu, adresu pro doručování, podobizna na profilové fotce, případně dalších údajů poskytnutých Pořadateli v souvislosti se soutěží, a to výlučně za účelem vyhlášení, oznámení a předání případné výhry. Poskytnutí osobních údajů za účelem předání výhry je dobrovolné.

Pořadatel je kdykoliv oprávněn vyřadit ze soutěže komentáře, které dle jeho rozhodnutí budou z jakéhokoliv důvodu nevhodné, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

Účastník prohlašuje a zaručuje, že je jediným autorem jím vložené a označené fotografie, a že jím vložené fotografie a komentáře neporušují právní předpisy ani jakákoliv práva třetích osob. Účastník dále bere na vědomí, že jednou zveřejněný fotografie/obrázek, popřípadě komentář, se může na Internetu šířit mimo vůli Pořadatele a za takové šíření již Pořadatel neodpovídá.

Pořadatel tímto informuje účastníky, že na stránkách www.lovciodpadku.cz může využívat tzv. cookies. Správu cookies lze provádět v běžných webových prohlížečích.

10. Závěrečná ustanovení

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli. Tato úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti umístěna na https://www.lovciodpadku.cz/pl/pravidla-souteze.

Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi Pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky.

Ve Vrchlabí, dne 15. 5. 2019, Správa KRNAP